Cmentarze Komunalne w Oleśnicy

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica

 


        
Regulamin  Cmentarzy Komunalnych w Oleśnicy

 

 Obowiązuje od 1 marca 2016r.

                                    

                 

Cmentarz komunalny jako miejsce oddawania czci osobom zmarłym wymaga szczególnej troski osób odwiedzających  w związku z tym prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu.1. Bramy cmentarzy otwarte są codziennie, od 16 marca do 14 listopada w godz. od 7:00 do 22:00, od 15 listopada do 15 marca w godz. od 7:00 do 20:00.

2. Biuro Zarządu Cmentarzy Komunalnych jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

3. Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:30 oraz w soboty w godz. od 9:00 do 13:00.

4. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.

5. Prace budowlane, ustawianie i remonty nagrobków mogą być  prowadzone wyłącznie od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.30 – 15.30 .

6. Ustawianie i remonty nagrobków, zagospodarowywanie otoczenia grobu , ustawianie ławek wymaga wcześniejszego zgłoszenia w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych i uzyskania stosownej zgody.

7. Niedozwolone jest samowolne sadzenie na cmentarzu drzew oraz krzewów oraz ich usuwanie.

8. Ustawiane nagrobki nie mogą przekraczać granic powierzchni grobu.

9. Po zakończeniu prac należy niezwłocznie wywieźć z cmentarza:
a. ziemię w przypadku budowy grobu murowanego;
b. pozostałe materiały budowlane i inne nieczystości.

10. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego lub osoba przez nią upoważniona.

11.  Zarząd Cmentarzy Komunalnych nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnikami atmosferycznymi, kradzieżami oraz spowodowane przez osoby trzecie.

12. Wszelkie nieczystości (zwiędłe kwiaty, znicze itp.) należy składać wyłącznie do przeznaczonych na ten cel pojemników i kontenerów ustawionych i oznaczonych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

13. Osoba opiekująca się grobem (dysponent) ma obowiązek wniesienia opłat przedłużających ważność rezerwacji zgodnie z cennikiem usług i opłat cmentarnych.

Jeżeli przed wygaśnięciem opłaty za grób ziemny nie zostanie wniesiona kolejna opłata przedłużająca jego ważność Zarząd Cmentarzy Komunalnych ma prawo zlikwidować grób bez obowiązku powiadamiania o tym osób upoważnionych do jego dysponowania.

Podstawa prawna : Art.7. ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2126)

14. Zabrania się :
- przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia,

- spożywania alkoholu i przebywania na cmentarzu w stanie nietrzeźwym,

- wprowadzania zwierząt,

- jazdy na rowerach i motocyklach oraz używania sprzętu sportowego i rekreacyjnego,

- wjazdu pojazdami samochodowymi bez zezwolenia,

- prowadzenia działalności handlowej i reklamowej.

 Postanowienia końcowe 

1. Wobec osób nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu zostaną wszczęte postępowania administracyjne lub sądowe.

2.Wszelkie skargi i wnioski dotyczące Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Oleśnicy należy składać pisemnie lub ustnie w siedzibie Miejskiej Gospodarki Komunalnej.

3.Cennik usług i opłat cmentarnych określony jest osobnym ogólnym dokumentem.

4.Regulamin wchodzi w życie z dniem   1 marca 2016    roku i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Cmentarza Komunalnego , Urzędu Miejskiego w Oleśnicy oraz na stronie www.mgk.olesnica.pl .

                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                                                                  MGK Sp. z o.o.

                                                                                                                                               Waldemar Zarębski